Mohlo by se hodit

...před vyplutím

Bez průkazu způsobilosti může vést malé plavidlo s vlastním strojním pohonem, schopné plout pouze ve výtlačném režimu a dosahovat maximální rychlosti 15 km/hod na vodní cestě dopravně významné využívané 0. třídy, vodní cestě účelové nebo nesledované, anebo je-li toto plavidlo obsaženo v povolení k provozování půjčovny malých plavidel vést osoba starší 18 let
Taková osoba je účastníkem plavebního provozu a musí být obeznámena s technikou vedení plavidla a v rozsahu potřebném pro jeho vedení.

Kompletní pravidla naleznete zde.

PROVOZNÍ ŘÁD

1. Podmínky půjčení plavidel

1.1. Plavidla lze zapůjčit pouze za příznivého počasí.

1.2. Plavidla se půjčují na vlastní nebezpečí a jen osobám starším 16 let.

1.3. Plavidla se nepůjčují osobám podnapilým a zjevně neschopným obsluhy.

1.4. Pronajímatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (zejména změna plavebních podmínek) či z dalších závažných důvodů hodných zvláštního zřetele (poškození lodě), které pronajímateli brání v poskytnutí služeb dle smlouvy a stanovených podmínek:
a) zrušit pronájem.
b) poskytnout nájemci jiné plavidlo stejné kategorie (bez VMP/s VMP).
c) přesunout termín
d) omezit plavební trasu (v případe zvýšeného stavu na řece Vltavě nad povolenou hranici omezit plavbu, případně plavbu zastavit).
1.5. Děti do 12 let nebo neplavci musí mít za plavby záchrannou vestu.

1.6. Zástupce půjčovny má právo požádat o předložení průkazu totožnosti držitele a v případě nesplnění této podmínky zápůjčku odmítnout. Plavidla vyžadující oprávnění VMP (Vůdce Malého Plavidla) k jejich řízení (plachetnice s velikostí plachet nad 12m2, plavidla s motorem silnějším než 5Hp a plavidla s výtlakem větším než 1 tuna) budou zapůjčena pouze po předložení platného průkazu VMP.

1.7. Zákazník, který si plavidlo půjčuje, se stává odpovědnou osobu. Jako takový je pak povinen podpisem ve smlouvě o nájmu věci movité potvrdit svoji zodpovědnost za svěřený majetek a další osoby na palubě. Do smlouvy se uvede jméno zákazníka, bydliště, č. OP, kontakt, plavidlo a doba zapůjčení.

1.8. Při zapůjčení plavidel je odpovědná osoba povinna složit vratnou kauci a to v hotovosti dle typu plavidla. Bez kauce plavidlo nebude předáno.

1.9. Všichni zákazníci, kteří se budou samostatně pohybovat na pronajatých plavidlech z půjčovny, jsou povinni se seznámit s provozním řádem půjčovny. Odpovědná osoba, která si plavidlo půjčuje, je navíc pracovníkem obsluhy poučená o manipulaci s plavidlem a jeho řízení.

1.10. Každý návštěvník půjčovny je povinen respektovat pokyny pracovníka obsluhy.

2. Pokyny pro odpovědné osoby

2.1. Odpovědná osoba odpovídá za dodržování plavebních předpisů, plavidlo, za osoby na plavidle a jejich chování při plavbě, za vedení plavidla, za správné rozmístění osob a za ztrátu nebo poškození plavidla.

2.2. Odpovědná osoba je ve vlastním zájmu povinna zkontrolovat stav plavidla před vyplutím a v případě shledání jakýchkoliv problémů zapsat tyto vady do smlouvy o nájmu a případně je zdokumentovat fotograficky.

2.3. Odpovědná osoba a celá posádka je povinna užívat plavidlo a jeho vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno a to obvyklým způsobem. Odpovědná osoba a celá posádka je povinna zacházet s plavidlem a jeho vybavením tak, aby nedošlo ke škodě na vybavení a k jeho nadměrnému opotřebení.

2.4. Vypůjčené plavidlo je odpovědná osoba povinna vrátit nejpozději v dohodnutou dobu nebo na jejím překročení je povinna domluvit se telefonicky se zástupcem půjčovny (telefonní kontakt obdržela odpovědná osoba při podpisu smlouvy)

2.5. Při překročení smluveného času vrácení plavidla bez předchozí domluvy se zástupcem půjčovny bude odpovědné osobě naúčtována smluvní pokuta 500 Kč za každých započatých 30min. pozdního vrácení (P.S. Bohužel jsme tak nuceni po zkušenostech, kdy bezohledný klient vrací pozdě a na břehu čeká posádka na loď)

2.6. Plavidlo přebírá pracovník půjčovny, který stav plavidla a jejího příslušenství zkontroluje. Případnou ztrátu či poškození plavidla nebo příslušenství hradí odpovědná osoba v plné výši.

2.7. Při neočekávané bouři či vichřici (rychlost větru nad 15 m/s) musí odpovědná osoba co nejrychleji vrátit plavidlo do půjčovny nebo na příhodném místě plavidlo zajistit, aby nedošlo k ohrožení zdraví a života posádky a zároveň se zamezilo poškození plavidla.

2.8. Odpovědná osoba si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní nebezpečí. Půjčovna nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku klienta, nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného plavidla. Škodu nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny na majetku půjčovny, je povinna odpovědná osoba uhradit bez prodlení.

2.9. Při nedodržování Řádu plavební bezpečnosti, Řádu půjčovny či pokynů Státní plavební správy, Policie či zástupců půjčovny může být ukončen pronájem plavidla bez finančního vyrovnání.

2.10. Odpovědná osoba je povinna zabezpečit zapůjčené plavidlo a jeho vybavení před krádeží. V případě krádeže vybavení je nájemce povinen neprodleně ohlásit událost Policii ČR a kontaktovat pronajímatele.

2.11. V případě plavební nehody je povinen nájemce plavidla společně s provozovatelem půjčovny tuto událost nahlásit SPS.

3. Bezpečnost při plavbě

3.1. Není dovoleno konzumovat alkoholické nápoje během plavby. Tento zákaz platí obzvláště pro oprávněnou osobu.

3.2. Není dovoleno koupání v okruhu 100 m od mola, stejně tak používat molo k opalování a skokům do vody.

3.3. Není dovoleno najíždět s plavidly na mělčiny, plout ke břehům v místech, které jsou vyhrazeny ke koupání (značkami a bójemi), k molům veřejné dopravy nebo ke břehům s vyhrazeným kotvením.

3.4. Plavidla nesmějí křížit směr plavby plavidel, která nejsou malými ve vzdálenosti menší než 200 m. Určena je plavba vpravo a v případě míjení je nutno uhnout manévrem ke břehu. Zároveň musí zachovat bezpečnou boční vzdálenost od jiných plavidel. Je také zakázáno plavidla spojovat.

3.5. Zakazuje se plavba nebo prodlévání v úseku přehradního tělesa, který je vyznačen bójemi.

3.6. Je zakázáno plout za zhoršené viditelnosti, za mlhy, bouře a při prudkém nárazovém větru. Je-li posádka nucena ze závažných důvodů tento zákaz plavby porušit, potom za podmínek, že plavidlo povede držitel průkazu VMP nebo nejzkušenější člen posádky.

3.8. Není dovoleno poškozovat nebo manipulovat s bójemi vyznačujícími plavební dráhu lodní dopravy nebo u nich přistávat.

3.9. Odpovědná osoba je povinna dbát výstražných signálů:

a) dlouhý tón – pozor

b) krátký tón – pluji doprava

c) 2x krátký tón – pluji doleva

d) 3x krátký tón – pluji zpět

e) řada krátkých tónů – nebezpečí kolize

3.10. Na palubě smí být maximálně počet osob, který je uvedený na plavidle!!

3.11. Není dovoleno používat plavidla za plavby ke koupání a není dovoleno z plavidel skákat do vody.

3.12. Odpovědná osoba a celá posádka plavidla je povinna na vyzvání kontrolních orgánů (Státní plavební správy, Povodí Vltavy a Policie) se legitimovat a uposlechnout jejich pokynů.

3.13. Odpovědná osoba odpovídá za dodržování plavebních zásad a není oprávněna půjčovat plavidlo třetím osobám.

3.14. Je zakázáno vyvazovat plavidla k vegetaci a to ani na místech, kde je přistání a kotvení povoleno.

3.15. Je zakázáno jakékoliv znečišťování vody, prostorů půjčovny, odhazování odpadků, vylévání tekutin, praní prádla a podobně.

3.16. Je zakázáno ohrožovat a omezovat další plavidla a uživatele vodní hladiny, povinností je dbát zvýšené pozornosti na plavce mimo oblasti vyhrazené ke koupání. V případech, kdy plavidlo míjí koupající se, je odpovědná osoba plavidla povinna obeplout ho v bezpečné vzdálenosti a pokud možno tak, aby koupající zůstal mezi malým plavidlem a nejbižším břehem. Pro plavidlo s vlastním pohonem je bezpečná vzdálenost 10 m a pro plavidlo bez vlastního pohonu 3 m.

3.17. Je zakázáno bez příčiny volat o pomoc. V případě tonutí osob nebo nehody plavidel nacházejících se v blízkosti je povinen každý uživatel plavidla poskytnout okamžitou pomoc v mezích vlastních prostředků a schopností.

Štěchovice – tel. 257 740 263

v období od 14. dubna do 31. října
duben(od 8:00 hodin do 17:00 hodin)
květen(od 8:00 hodin do 19:00 hodin)
červen, červenec, srpen(od 7:00 hodin do 21:00 hodin)
září(od 8:00 hodin do 19:00 hodin)
říjen(od 8:00 hodin do 17:00 hodin)Směrem po proudu se malá plavidla proplavují v liché hodiny a proti proudu v sudé hodiny.

Vrané nad Vltavou – tel. 257 760 311

v období od 15. dubna do 31. října
duben, květen(od 8:00 hodin do 20:00 hodin)
červen, červenec, srpen(od 7:00 hodin do 22:00 hodin)
září, říjen(od 8:00 hodin do 20:00 hodin)

Praha-Modřany – tel. 241 773 082, 724 170 454

Denně od 7:00 hodin do 17:00 hodin.

Praha-Smíchov – tel. 251 510 546, 724 107 077

Denně od 7:00 hodin do 22:30 hodin.
Dne 31. prosince až do 01:00 hodin následujícího dne.

Z kapacitních důvodů se provozovatelům a vůdcům nákladních plavidel doporučuje využívat tuto plavební komoru v době od 7:00 hodin do 12:00 hodin a od 16:00 hodin do 18:00 hodin.

• Praha-Mánes – tel. 251 510 546, 724 107 077  

V pracovní dny v době od 7:00 hodin do 15:00 hodin, lze požádat alespoň 1 hodinu předem, na plavební komoře Praha-Smíchov, telefon 251 510 546 nebo 724 107 077.

Praha-Štvanice – tel. 233 377 318, 602 545 932

Denně od 7:00 hodin do 17:00 hodin.

 Praha-Podbaba – tel. 224 314 549, 724 719 205

Denně od 7:00 hodin do 17:00 hodin.

Roztoky – tel. 220 911 730, 724 735 462

V období od 1. května do 30. září(od 7:00 hodin do 17:00 hodin)
od 1. října do 30. dubna(od 7:00 hodin do 15:00 hodin)

• Dolánky – tel. 315 787 028, 602 312 099

v období od 1. května do 30. září(od 7:00 hodin do 17:00 hodin)
od 1. října do 30. dubna(od 7:00 hodin do 15:00 hodin)

Miřejovice – tel. 315 785 172, 724 736 671

V období od 1. května do 30. září(od 7:00 hodin do 17:00 hodin)
od 1. října do 30. dubna(od 7:00 hodin do 15:00 hodin)

Hořín – tel. 315 622 267, 602 778 751

V období od 1. května do 30. září(od 7:00 hodin do 17:00 hodin)
od 1. října do 30. dubna(od 7:00 hodin do 15:00 hodin)

V případě, že se nelze spojit s některou z uvedených plavebních komor, je možno požadavek na proplavení projednat s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, s.p., telefon 257 329 425 nebo 257 326 310.